Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin konkursu FB

Regulamin konkursu fb


Regulamin konkursu

• 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest OTITU.PL z siedzibą w Gorzowie Wlkp. pod adresem: ul.
Myśliborska 21, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP 5993180500, dalej zwany „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3. Konkurs trwa od 06.07.2018 do 17.07.2018 do godz. 23:00.
4. Zwycięzców konkursu ogłosimy we wpisie na Facebooku OTITU.PL w dniu 18.07.2018.
5. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i niżej
zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie,
prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
6. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
wyłącznie w ramach serwisu Facebook.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym
niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia
Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w
Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
9. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w
Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał
nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania mu nagrody.
Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w przypadku gdy Uczestnik Konkursu, celem
uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie
wymagań konkursowych.
10.Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych
lub naruszających dobre imię: marki OTITU.PL, Organizatora oraz promujących produkty
konkurencyjne w stosunku do produktów sprzedawanych pod marką OTITU.PL, nawet po
wcześniejszej akceptacji zgłoszenia konkursowego.
11.Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.
12.Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana
„Komisją”) składająca się z 3 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i
nie podlegają weryfikacji.
13.W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest
Komisja.
14.Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy
wspierany przez właściciela serwisu Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym
przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z
postanowieniami regulaminu serwisu Facebook.
15.Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia
związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
16.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Facebook lub
utrudnionym dostępie do niego z przyczyn on niego niezależnych, pozostających poza kontrolą
Organizatora, w szczególności będące wynikiem działań lub zaniechań serwisu Facebook albo
braku dostępu do Internetu itp.
17.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem
której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator
kontaktuje się z Uczestnikiem.
18.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe zagubione lub utracone w
sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób
ich konfiguracji.
19.Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami
podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook.

• 2 Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające konto osobiste
w serwisie Facebook (założone i prowadzone zgodnie z regulaminem tego serwisu), obserwujące
profil Organizatora w serwisie Facebook.
2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje
wszelkie zasady w nim opisane.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów
zarządzających Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.

• 3 Zasady uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
(a) posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie Facebook
(b) obserwowanie profilu Organizatora w serwisie Facebook;
(c) zapoznanie się z Regulaminem;
(e) wykonanie zadania konkursowego.
(f) udostępnienie konkursowego posta na swojej tablicy w serwisie Facebook;
2. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.

• 4 Zasady i przebieg Konkursu
1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu zdjęcia placu zabaw z zastosowaniem akcesoriów
OTITU.PL Najbardziej pomysłowe nagrodzimy.
2. Uczestnik może zaprosić do udziału w Konkursie swoich znajomych z serwisu Facebook, a osoby te
mogą stać się Uczestnikami po spełnieniu warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
3. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Komisji. Przy wyborze laureatów Komisja będzie
brała pod uwagę kreatywność.
4. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje od nich odwołanie).
5. Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie, o czym Uczestnicy
zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony w serwisie Facebook.

• 5 Nagrody i zwycięzcy
1. W Konkursie zostanie nagrodzonych 5 najciekawszych prac . Nagrody zostaną przyznane decyzją
Komisji.
2. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę. Zdobywcy Nagród zostaną
poinformowani przez Organizatora o wygranej poprzez umieszczenie stosownej informacji w
serwisie Facebook.
3. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Uczestnik – zdobywca Nagrody winien skontaktować się z
Organizatorem poprzez maila sklep@otitu.pl. Zgłoszenie, pod rygorem utraty prawa do Nagrody,
winno nastąpić w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Brak potwierdzenia w
powyższym terminie albo wysłanie w zakreślonym terminie odpowiedzi oznaczać będzie utratę
prawa do Nagrody.
4. Po zgłoszeniu się zdobywcy Nagrody zgodnie z ust. 5 powyżej, Organizator zweryfikuje dane
zdobywcy Nagrody. W przypadku pozytywnej weryfikacji Organizator wydaje nagrodę.
5. W razie takiej potrzeby zdobywca Nagrody zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia
dokumentów niezbędnych do jej odbioru pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną.
Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie.
7. Organizator zobowiązuje się wydać Nagrody w ciągu 14 dni od daty otrzymania poprawnych i
pełnych danych od ich zdobywców.
8. W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem ujawnionego po dacie przyznania Nagrody, w
szczególności jeśli Uczestnik działał w sposób naruszający zasady serwisu Facebook lub Regulamin,
Organizator ma prawo do zaniechania wydania Nagrody, o czym niezwłocznie powiadomi w/w
Uczestnika. Powyższe prawo Organizatora dotyczy również Nagród przyznawanych osobom, o
których mowa w ust. 2 zdanie drugie.

• 6 Przetwarzanie danych osobowych
1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w
zakresie niezbędnym do zaprezentowania zwycięzców oraz przekazania im Nagród.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z
przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania im Nagród. Informacje dotyczące
Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora i przekazywane do Urzędu Skarbowego, jak
również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich
przepisów prawa.
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla w/w celów, jest niezależna od czasu trwania
Konkursu. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich
danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
przekazując pełne imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu lub drogą
pisemną na adres Organizatora. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez
Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu.
Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do
odmowy jej wydania.

• 7 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni
zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki
zawierającą reklamację.
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na
adres jednostki Organizatora: OTITU.PL, ul. Myśliborska 21, 66-400 Gorzów Wlkp.. Reklamacje
rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez
Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana poprzez wiadomość mailową z adresu:
sklep@otitu.pl

• 8 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są
korzystne dla Uczestników Konkursu oraz do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator
każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w serwisie Facebook.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.
3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z
Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania
cywilnego.
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać, kontaktując się z
Organizatorem przez wiadomość przesłaną na jego profil na Facebooku.. Odpowiedzi udzielane
będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to
stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.
5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres
sklep@otitu.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu
powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji
Organizatora.

• 9 Odpowiedzialność Organizatora
1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób
trzecich w związku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych
osobowych i/lub zdjęć osób trzecich ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników
Konkursu.
3. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

pixel