Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin konkursu FB V

REGULAMIN KONKURSU „DZIEŃ DZIECKA”

 

• 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest OTITU.PL z siedzibą w Gorzowie Wlkp. pod adresem: ul. Myśliborska 21, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP 5993180500, dalej zwany „Organizatorem”.

2. Konkurs będzie trwać od 15.05.2020 do 25.05.2020 do godz. 23:59.

3. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Konkursem") jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wyłącznie w ramach serwisu Facebook.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika, który działa w sposób sprzeczny z zasadami, opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobre imię: marki OTITU.PL, Organizatora oraz promujących produkty konkurencyjne w stosunku do produktów sprzedawanych pod marką OTITU.PL.

7. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.

8. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu Facebook.

9. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Facebook lub utrudnionym dostępie do niego z przyczyn on niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będące wynikiem działań lub zaniechań serwisu Facebook albo braku dostępu do Internetu itp.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

12. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook.

 

• 2 Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające konto osobiste w serwisie Facebook (założone i prowadzone zgodnie z regulaminem tego serwisu), obserwujące profil Organizatora w serwisie Facebook.

2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.

 

• 3 Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

(a) posiadanie przez Uczestnika konkursu konta w serwisie Facebook;

(b) obserwowanie profilu Organizatora w serwisie Facebook;

(c) udostępnienie konkursowego postu na swojej tablicy w serwisie Facebook;

(d) oznaczenie w komentarzu pod postem znajomych;

(e) zapoznanie się z Regulaminem.

 

• 4 Zasady i przebieg Konkursu:

1. Konkurs będzie trwać od 15.05.2020 do 25.05.2020 do godz. 23:59.

2. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje od nich odwołanie).

3. Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony w serwisie Facebook.

5. Nagrodą jest jeden stolik do zabawy piasek-woda, dostępny na stronie:

https://otitu.pl/product-pol-185-Stolik-Piasek-Woda.html

6. Nagrody nie można zamienić na ekwiwalent pieniężny, ani na inne produkty.

7. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

8. Spośród wszystkich osób, które wezmą udział w Konkursie Organizator wyłoni 1 zwycięzce.

9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 26.05.2020 r.

10. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu.

11. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do postu konkursowego.

12. W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem ujawnionego po dacie przyznania Nagrody, w szczególności jeśli Uczestnik działał w sposób naruszający zasady serwisu Facebook lub Regulamin, Organizator ma prawo do zaniechania wydania Nagrody, o czym niezwłocznie powiadomi w/w Uczestnika.

 

• 5 Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla w/w celów, jest niezależna od czasu trwania Konkursu. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres e-mail lub drogą pisemną na adres Organizatora.

 

• 6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającą reklamację.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres jednostki Organizatora: OTITU.PL, ul. Myśliborska 21, 66-400 Gorzów Wlkp.. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana poprzez wiadomość mailową z adresu: sklep@otitu.pl

 

• 7. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w serwisie Facebook.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.

3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać, kontaktując się z Organizatorem przez wiadomość przesłaną na jego profil na Facebooku. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.

5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres sklep@otitu.pl z informacją o takiej rezygnacji.

 

pixel