Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin konkursu FB III

Regulamin konkursu fb
Regulamin konkursu
• 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest OTITU.PL z siedzibą w Gorzowie Wlkp. pod adresem: ul. Myśliborska 21,
66-400 Gorzów Wlkp., NIP 5993180500, dalej zwany „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3. Konkurs trwa od 03.08.2018 do 09.08.2018 do godz. 23:00.
4. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i niżej
zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i
obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
5. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
wyłącznie w ramach serwisu Facebook i Instagram.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym
niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika
Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w Regulaminie lub w
sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Promocnie i kody rabatowe się nie łączą.
9. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie
Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub
niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania mu nagrody. Powyższe prawo przysługuje
Organizatorowi również w przypadku gdy Uczestnik Konkursu, celem uzyskania korzystnego rezultatu,
korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych.
10.Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych lub
naruszających dobre imię: marki OTITU.PL s.c., Organizatora oraz promujących produkty konkurencyjne
w stosunku do produktów sprzedawanych pod marką OTITU.PL s.c., nawet po wcześniejszej akceptacji
zgłoszenia konkursowego.
11.Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.
12.Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana
„Komisją”) składająca się z 3 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie
podlegają weryfikacji.
13.W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest
Komisja.
14.Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy
wspierany przez właściciela serwisu Facebook i Instagram. Facebook i Instagram jest znakiem
towarowym zastrzeżonym przez Facebook i Instagram, jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu
następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu Facebook i Instagram.
15.Facebook i Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie
roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
16.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Facebook i Instagram lub
utrudnionym dostępie do niego z przyczyn on niego niezależnych, pozostających poza kontrolą
Organizatora, w szczególności będące wynikiem działań lub zaniechań serwisu Facebook i Instagram
albo braku dostępu do Internetu itp.
17.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której
Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z
Uczestnikiem.
18.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe zagubione lub utracone w sieci
Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich
konfiguracji.
19.Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami
podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook i Instagram.
• 2 Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające konto osobiste w
serwisie Facebook i Instagram(założone i prowadzone zgodnie z regulaminem tego serwisu),
obserwujące profil Organizatora w serwisie Facebook i Instagram.
2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie
zasady w nim opisane.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów
zarządzających Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.
• 3 Zasady uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
(a) posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie Facebook i Instagram
(b) obserwowanie profilu Organizatora w serwisie Facebook i Instagram;
(c) zapoznanie się z Regulaminem;
(e) wykonanie zadania konkursowego.
(f) udostępnienie konkursowego posta na swojej tablicy w serwisie Facebook i Instagram;
2. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.
• 4 Zasady i przebieg Konkursu
1. Zadanie konkursowe polega na polubieniu fanpage oraz udostępnieniu posta.
2. Uczestnik może zaprosić do udziału w Konkursie swoich znajomych z serwisu Facebook i Instagram, a
osoby te mogą stać się Uczestnikami po spełnieniu warunków przewidzianych w niniejszym
Regulaminie.
3. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje od nich odwołanie).
4. Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie, o czym Uczestnicy
zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony w serwisie Facebook i Instagram.
1. Jeden Uczestnik może wygrać jedną piaskownicę.
2. W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem ujawnionego po dacie przyznania Nagrody, w
szczególności jeśli Uczestnik działał w sposób naruszający zasady serwisu Facebook, Instagram lub
Regulamin, Organizator ma prawo do zaniechania wydania Nagrody, o czym niezwłocznie powiadomi
w/w Uczestnika. Powyższe prawo Organizatora dotyczy również Nagród przyznawanych osobom, o
których mowa w ust. 2 zdanie drugie.
• 5 Przetwarzanie danych osobowych
1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w
zakresie niezbędnym do zaprezentowania zwycięzców oraz przekazania im Nagród.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem
Konkursu, w tym celem wydania im Nagród. Informacje dotyczące Uczestników będą przetwarzane
przez Organizatora i przekazywane do Urzędu Skarbowego, jak również mogą być przekazywane
innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla w/w celów, jest niezależna od czasu trwania Konkursu.
Zgoda może być odwołana w każdym czasie.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych
oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy
Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię
i nazwisko Użytkownika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu lub drogą pisemną na adres
Organizatora. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie
trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody
uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.
• 6 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni
zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającą
reklamację.
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na
adres jednostki Organizatora: OTITU.PL, ul. Myśliborska 21, 66-400 Gorzów Wlkp.. Reklamacje
rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez
Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana poprzez wiadomość mailową z adresu:
sklep@OTITU.PL
• 7 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne
dla Uczestników Konkursu oraz do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi
zmiany w Regulaminie w serwisie Facebook i Instagram.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.
3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu,
będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać, kontaktując się z Organizatorem
przez wiadomość przesłaną na jego profil na Facebooku lub Instagram. Odpowiedzi udzielane będą w
terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie
postanowień Regulaminu.
5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres sklep@OTITU.PL
z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa
do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
• 8 Odpowiedzialność Organizatora
1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób
trzecich w związku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych
osobowych i/lub zdjęć osób trzecich ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników
Konkursu.
3. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

pixel