Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Rabat 15%”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Rabat 15%”


• 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Akcji promocyjnej jest OTITU.PL z siedzibą w Gorzowie Wlkp. pod adresem: ul.
Myśliborska 21, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP 5993180500, dalej zwany „Organizatorem”.
2. Promocja będzie trwać od 07.09.2018 do 09.09.2018 do godz. 23:59.
3. Warunkiem wykorzystania rabatu jest wpisanie w koszyku zakupowym na stronie otitu.pl
ROKSZKOLNY2018 i zatwierdzenie kodu.
4. Niniejszy regulamin Akcji Promocyjnej (zwany dalej „Akcją promocyjną”) jest wiążący dla
Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Akcji promocyjnej, reguluje zasady i warunki
uczestnictwa w Akcji promocyjnej, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Akcji
promocyjnej.
5. Akcja promocyjna jest organizowana za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, wyłącznie w ramach serwisu Facebook.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania rabatu Uczestnikom Akcji promocyjnej
działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Akcji promocyjnej, wykluczenia
Uczestnika, który działa w sposób sprzeczny z zasadami, opisanymi w Regulaminie lub w sposób
naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Promocje i kody rabatowe się nie łączą.
9. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych
lub naruszających dobre imię: marki OTITU.PL, Organizatora oraz promujących produkty
konkurencyjne w stosunku do produktów sprzedawanych pod marką OTITU.PL.
10.Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Akcji promocyjnej.
11.Organizator informuje, że Akcja promocyjna nie jest organizowana z udziałem, ani też
sponsorowana czy wspierana przez właściciela serwisu Facebook. Facebook jest znakiem
towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszej Akcji Promocyjnej
następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu Facebook.
12.Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Akcji promocyjnej. Wszelkie
roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
13.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Facebook lub
utrudnionym dostępie do niego z przyczyn on niego niezależnych, pozostających poza kontrolą
Organizatora, w szczególności będące wynikiem działań lub zaniechań serwisu Facebook albo
braku dostępu do Internetu itp.
14.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem
której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator
kontaktuje się z Uczestnikiem.
15.Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Akcji promocyjnej są
informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook.


• 2 Uczestnicy Akcji promocyjnej
1. W Akcji promocyjnej mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające konto
osobiste w serwisie Facebook (założone i prowadzone zgodnie z regulaminem tego serwisu),
obserwujące profil Organizatora w serwisie Facebook.
2. Przystępując do Akcji promocyjnej, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje
wszelkie zasady w nim opisane.
3. W Akcji promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów
zarządzających Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.


• 3 Zasady uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji promocyjnej jest:
(a) posiadanie przez Uczestnika Akcji promocyjnej konta w serwisie Facebook
(b) obserwowanie profilu Organizatora w serwisie Facebook;
(c) zapoznanie się z Regulaminem;


• 4 Zasady i przebieg Akcji promocyjnej
1. Akcja promocyjna jest prowadzona w sklepie internetowym otitu.pl.
2. Akcja promocyjna obejmuje jedynie Zamówienia złożone przez sklep internetowy otitu.pl.
3. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje termin od dnia 07.09.2018 r. do dnia 09.09.2018 r. do
godziny 23:59.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji promocyjnej w jej trakcie, o czym
Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony w serwisie Facebook.
5. Kod jest jednakowy dla każdego Uczestnika do wykorzystania w wskazanym terminie od 07.09.2018 do 09.09.2018 do godz. 23:59.
6. Rabat nie może zostać przyznany na zakup produktów po zakończeniu Akcji promocyjnej.
7. Warunkiem wykorzystania rabatu jest wpisanie w koszyku zakupowym rabat ROKSZKOLNY2018.
8. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w
wysokości rabatu.
9. W czasie trwania Akcji promocyjnej Organizator udziela 15% rabatu na wszystkie produkty za
wyjątkiem poszczególnych zjeżdżalni.
10. Zjeżdżalnie, na które Organizator udziela 15% rabatu to zjeżdżalnie o kodach 1PR01-01A1. oraz
1PR01-01A2.


• 5 Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z
przeprowadzeniem Akcji promocyjnej. Informacje dotyczące Uczestników będą przetwarzane przez
Organizatora i przekazywane do Urzędu Skarbowego, jak również mogą być przekazywane innym
uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla w/w celów, jest niezależna od czasu trwania Akcji
promocyjnej. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich
danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
przekazując pełne imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres e-mail lub drogą pisemną na adres
Organizatora.


• 6 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji promocyjnej, Uczestnicy Akcji
promocyjnej winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Akcji
promocyjnej.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki
zawierającą reklamację.
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Akcji Promocyjnej oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na
adres jednostki Organizatora: OTITU.PL, ul. Myśliborska 21, 66-400 Gorzów Wlkp.. Reklamacje
rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez
Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana poprzez wiadomość mailową z adresu:
sklep@otitu.pl


• 7 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są
korzystne dla Uczestników Akcji promocyjnej. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w
Regulaminie w serwisie Facebook.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Akcji
promocyjnej.
3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Akcji
promocyjnej, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu
postępowania cywilnego.
4. Wszelkie informacje na temat Akcji promocyjnej Uczestnicy mogą uzyskać, kontaktując się z
Organizatorem przez wiadomość przesłaną na jego profil na Facebooku.. Odpowiedzi udzielane
będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić
naruszenie postanowień Regulaminu.
5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Akcji promocyjnej poprzez wysłanie e-maila na adres
sklep@otitu.pl z informacją o takiej rezygnacji.


• 8 Odpowiedzialność Organizatora
1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami
przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do ceny produktu uwzględniającej
Rabat (tj. obowiązującej w trakcie Akcji Promocyjnej), którego to produktu roszczenie dotyczy.
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników
Akcji promocyjnej.

pixel